Tréner fitness II. kv. stupňa

Trénerský kurz II. kvalifikačného stupňa

Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti osobný tréner vo fitnes II. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list).

Podmienky prijatia

Absolvovaný I. stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I. kvalifikačného stupňa). Prax minimálne 6 mesiacov od získania osvedčenia I. kval. stupňa. Po 6 mesiacoch praxe trénera vo fitnescentre alebo na športovisku, komunikácia, zvládanie metodiky bezpečnosti techniky silových cvikov, správne dýchanie, motivačné aspekty vedenia klienta v jeho prospech.

Forma a obsah vzdelávania

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 7 dní, spolu 60 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina=45 minút) + 40 hod. dištančnou formou, vždy spojených s konzultáciou (školiteľ), ďalej vypracovanie ZP. 1. deň – Anatómia II.  – Mgr. Bc. M. Dlhoš, PhD./Mgr. P. Ferenc, PhD.2. deň – Výživa vo fitness a kulturistike II., tvorba jedálnych lístkov – Mgr. J. Laco, PhD.3. deň – Psychológia v športe a fitness – Ing. Mgr. P. Kuračka4. deň – Praktické cvičenia funkčnej sily – PaedDr. R. Kelemen/Mgr. P. Ferenc, PhD., 5. deň – Praktické cvičenia – variabilita, modifikácie cvikov, technické inovácie cvikov v tvarovaní tela a Fitness – R. Vavrečan/P. Ferenc6. deň – Výživa pre fitness a tvarovanie tela, rastlinné zdroje bielkovín a fytochemikálií, acidobázická rovnováha – Doc. PaedDr. Ing. J. Jedlička, PhD., 7. deň – Súhrn vedomostí, ich dopĺňanie, praktizujú sa praktické cvičenia – 2h. Záverečná ústna skúška z anatómie, konzultácia o osobnom stravovaní absolventa, dôraz sa kladie na to čo absolventa zaujíma, v čom vidí užitočnosť témy pre jeho osobný rast a prácu.

K dispozícii je Vám 8 lektorov / špecialistov vo svojich odboroch.

Záverečné skúšky (30-60 min podľa potreby), vypracovanie a odovzdanie ZP (vypracovanie počas školenia, odovzdanie ku skúške). Informácie na:  info@informs.sk + pavolf1312@gmail.com, tel.: 0903 907832

Podmienky vydania osvedčenia

  • Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax
  • Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky
  • Vypracovanie záverečnej práce (25 strán, ZP sa píše počas školenia)
  • Súčasťou skúšky je aj základná diagnostika svalového systému vlastného tela

Platnosť trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 3 doškolení, osobnou konzultáciou (praktické cvičenie) a v priebehu 5 rokov vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

Cena medzinárodne platnej licencie II. kvalif. stupňa (v AJ, NJ jazyku) – 388 €

Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky.

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 €

25 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

160 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu, vybavenie duplikátu (napr. po strate), opakované vystavenie časti dokladov